Nông dân Việt làm giàu trên đất Úc

Nông dân Việt làm giàu trên đất Úc

Ông Michael Quách, 45 tuổi đến nước Úc vào những năm 1980. Những ngày đầu khó khăn nơi đất khách giờ đã qua. Hiện tại, ông là một trong những nông dân thành công nhất ...