Sau khi bài toán được đăng tải trên mạng, nhiều người khẳng định rằng những người giải được bài toán này chắc chắn phải có chỉ số IQ trên 150.

Câu hỏi:

Nếu 6 + 4 = 210, vậy ? + ?? = 123

Đề bài đưa ra một loạt các phép tính và yêu cầu bạn phải tìm được 2 số hạng thích hợp để điền vào phép tính cuối cùng. Việc của chúng ta bây giờ đó là đi tìm quy luật của các phép tính.

Dưới đây là giả thiết mà đề bài đưa ra.

6 + 4 = 210

9 + 2 = 711

8 + 5 = 313

5 + 2 = 37

7 + 6 = 113

9 + 8 = 117

10 + 6 = 416

15 + 3 = 1218

? + ?? = 123

>>> Đáp án:

Với quy luật tính toán thông thường, ta có:

6 + 4 = 10

9 + 2 = 11

8 + 5 = 13

5 + 2 = 7

7 + 6 = 13

9 + 8 = 17

10 + 6 = 16

15 + 3 = 18

Trong khi đó:

6 – 4 = 2

9 – 2 = 7

8 – 5 = 3

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

9 – 8 = 1

10 – 6 = 4

15 – 3 = 12

Nếu gọi số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ hai là y. Ta có, kết quả mỗi phép tính sẽ là x – y l x + y 

Áp dụng với câu hỏi: ? + ?? = 123

Vậy ta có: 

Trường hợp 1: x – y = 1; x + y = 23

Cộng vế với vế ta có: 2x = 24 => x = 12 và y = 11.

Trường hợp 2: x – y = 12; x + y = 3

Ta có: 2x = 15 => x = 7,5 và y = -4,5.

Thể Loại: Giải trí